REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ „AKADEMIĘ RUCHU”.

Postanowienie ogólne:
1. „AKADEMIA RUCHU” organizuje zajęcia w trzech cyklach od września do czerwca. Każdy kurs obejmuje od 8 do 15 spotkań. Jedne zajęcia trwają 30 minut.
2. Zajęcia prowadzone są pod opieką 2 instruktorów. Dopuszczalna jest obecność jednego instruktora na zajęciach w przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych.
3. W zajęciach biorą udział dzieci w wieku od 3 miesięcy do 8 lat.
4. W kursie bierze udział od 8 do 16 dzieci. Każdemu dziecku towarzyszy jedno z rodziców ( nie dotyczy grup samodzielnych i zajęć prowadzonych na torach sportowych).

5. Dzieci pływające w grupach „bez rodzica” mają być przebrane oraz odprowadzone na zajęcia przez rodzica oraz odebrane od razu po zakończonych zajęciach. Rodzic/ opiekun musi obowiązkowo przebywać podczas zajęć na obiekcie. Rodzic/ opiekun, który chce skorzystać z pływalni jest zobligowany do wykupienia oddzielnego biletu wejściowego.

Dokumenty upoważniające kursantów do udziału w zajęciach:
I) Karty wstępu na zajęcia:
1. Karty na zajęcia są imienne, wystawiane na konkretny dzień i godzinę zajęć. Odbiór kart powinien odbyć się przed rozpoczęciem kursu. Kart nie wolno udostępniać osobom trzecim.
2. Wejściówka na pływanie ważna jest (w zależności od lokalizacji) przez 1h, 1h i 15 min, lub 1h i 25 minut. W tym czasie odbywają się 30 minutowe zajęcia. Na przygotowanie się do zajęć i ubranie po nich mają Państwo łącznie 30, 45 lub 55 minut.
3. Chip umożliwiający wejście do szatni, odbiera rodzić, który uczestniczy w zajęciach – w wodzie dziecko ćwiczy z jednym z rodziców. W przypadku zgubienia, bądź uszkodzenia chipa ( paseczka) uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy ( zakupu nowego paseczka) zgodnie z regulaminem danej pływalni.
4. Przed wejściem do szatni, należy odznaczyć swoje przybycie na liście obecność u instruktora Akademii Ruchu.
5. Zaświadczenie lekarskie w formie pisemnej nie jest wymagane, ale przed przystąpieniem do kursu należy zbadać dziecko. Lekarz powinien stwierdzić brak przeciwwskazań u dziecka do udziału w zajęciach w wodzie.

II) Opłaty:
1. Wysokość opłaty za kurs zależna jest od ilości spotkań w danym kursie/cyklu oraz lokalizacji zajęć zgodnie z tabelą opłat w cenniku.

1.1. Zajęcia dla osób z oświadczeniem o niepełnosprawności ( 20zł za jedną lekcję w karnecie).

  1. Zajęcia dla uczestników bez zaświadczenia w zależności od wybranej lokalizacji kosztują ( 37 zł, 40zł, 45zł, 50zł za jedną lekcję w karnecie).
   3. Zapisując się na kurs należy wpłacić całą kwotę.
   4. Odbiór karnetu następuje po dokonaniu opłaty za kurs.
   5. Pierwsze 4 spotkania traktujemy jako aklimatyzujące i dopuszczalna jest rezygnacja z kursu. Może ona nastąpić nie później niż na 4-tych zajęciach (licząc od daty rozpoczęcia kursu przez uczestnika). Uczestnik, który rezygnuje ponosi koszt zajęć, które się odbyły. Rezygnacja dotyczy tylko dzieci, które pierwszy raz zapisują się na szkolenie. Po zgłoszonej rezygnacji karnet traci ważność i nie ma możliwości brania udziału w dalszym szkoleniu oraz odpracowaniu zajęć. Na zwolnione miejsce organizator kursu może wpisać nowego uczestnik.
   6. W przypadku osób, które kontynuują zajęcia jednak z jakiś przyczyn losowych ( np. leczenie szpitalne) nie są w stanie uczestniczyć w kursie istnieje możliwość wykorzystania nieodbytych zajęć w dowolnym terminie nie później niż 3 miesiące do danego zdarzenia. Istnieje również możliwość przepisania karnetu na inne dziecko.
   7. Od momentu zgłoszenia pisemnej rezygnacji poprzez wiadomość e-mail następuje zwrot pieniędzy za nie odbyte lekcje do końca kursu. Rezygnacje należy zgłosić najpóźniej na 7 dni przed kolejnymi zajęciami w innym przypadku klient ponosi dodatkowo koszt jednych zajęć. Pieniądze należy odebrać najpóźniej do 2 tyg. po zgłoszeniu rezygnacji i zwrocie karty wstępu na zajęcia (nie później niż ostatnia lekcja kursu).
   8. Osoby przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia kursu nie ponoszą opłat za lekcje, które już się odbyły.
   9. Zniżki na zajęcia należą się tylko osobom, które wykupują karnet na cały kurs i dotyczą dzieci uczęszczających na rehabilitację (-5%). By ubiegać się o zniżkę trzeba przedstawić zaświadczenie do niej uprawniające (może być xero).  Zniżki i promocje nie sumują się.                                                       10. W związku ze zmianami wchodzącymi w życie do 1 lipca 2018 roku prosimy przed dokonaniem płatności przesłać dane do faktury.
   III) Organizacja:
   1. Osoby robiące zdjęcia, nagrywające filmy podczas zajęć, zobowiązują się do przestrzegania regulaminu danego obiektu oraz posiadają ważny bilet wstępu na pływalnię.
   2. Uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć organizowanych przez Akademię Ruchu, oraz regulaminu pływalni, na której odbywa się kurs.
   3. Wszelkie sprawy organizacyjne prosimy uzgadniać z instruktorami „Akademii Ruchu” bez udziału pracowników pływalni.
   4. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy w szatniach rodzinnych, damskich i męskich (w zależności od lokalizacji) przewijaki do przebierania najmłodszych dzieci. Stanowią one własność „Akademii Ruchu”. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w szatniach.
   5. Akademia Ruchu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
   IV) Zapis na kurs:
   1. Udział w kursie jest zagwarantowany po dokonaniu płatności i potwierdzeniu ze strony Akademii Ruchu. Wniesienie opłaty za kurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu zajęć.
   2. W przypadku zapisów na kontynuację zajęć uczestnik ma obowiązek zdeklarować się co do chęci dalszego uczestnictwa (nowy kurs) najpóźniej do 2 lekcji przed końcem trwania obecnego szkolenia. Po tym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo wpisania nowych osób na wolne miejsca.
   V) Wykluczenie z kursu:
   1. Akademia Ruchu ma prawo wykluczyć Uczestników zajęć w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Akademii Ruchu.
   VI) Odrabianie zajęć:
   1. Istnieje możliwość odrabiania wcześniej zgłoszonej nieobecności 24 godziny przez planowaną nieobecnością. Ilość odrobień zależna jest od długości trwania kursu.                                                     19-17 zajęć istnieje możliwość odrobienia 4 spotkań,                                                                                     16-13 zajęć istnieje możliwość odrobienia 3 spotkań,12-8 zajęć możliwość odrobienia 2 spotkań,7 i mniej zajęć możliwość odrobienia 1 spotkania.  Podczas kursów wakacyjnych ze względów organizacyjnych nie ma możliwości odrabiania zajęć.Instruktor wyznacza termin odrabiania lekcji. Zajęcia trzeba odrobić do końca trwania kursu, na który wystawiony został karnet. Zajęcia nie przechodzą z kursu na kurs. Zajęcia można odrabiać na każdej pływalni, na której prowadzimy kursy. Nie ma możliwości zmiany terminu odrabiania po jego ustaleniu. Ustalenie terminu odpracowania zajęć jest możliwe nie później niż 48h przed ich terminem.

VII) Odwoływanie zajęć przez Akademię Ruchu:
1. W wyjątkowych sytuacjach (np. zawody, awaria na pływalni) uczestnicy zostają poinformowani o odwołaniu zajęć (jeśli tylko jest to możliwe) sms-em, dlatego prosimy o sprawdzanie komórek przed swoimi zajęciami. W takich sytuacjach następuje przedłużenie kursu lub odrobienie zajęć w innym terminie – o czym decydują organizatorzy zajęć.

VIII) Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu.
2. Dodatkowo regulamin zajęć oraz wszelkie aktualizacje na temat kursów podawane będą uczestnikom podczas zajęć oraz z wyprzedzeniem na stronie internetowej: www.akademiaruchu.eu
3. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Akademie Ruchu z siedzibą w Warszawie ul. Szuberta 65, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Akademii Ruchu oraz innych osób. Akademia Ruchu informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO).
4. Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku dziecka oraz własnego podczas nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych w trakcie zajęć nauki pływania, w sytuacjach aranżowanych przez organizatorów kursów. Oświadczenie z własnoręcznym podpisem należy złożyć razem z dowodem wpłaty przed przystąpieniem do zajęć.
5. Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka oraz własnego na rożnych polach eksploatacji np. na stronach akademiaruchu.eu; Facebook.com, youtube.com i Partnerów AR, oraz w innych mediach. Szczegóły w dokumencie do pobrania z własnoręcznym podpisem.
6. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenia, że:
-zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni,
-można dzieciom robić zdjęcia na zajęciach,
-dziecko jak i opiekun uczestniczący w zajęciach są zdrowi.