Ułatwienia dostępu

Regulamin zajęć

Definicje:

Akademia Ruchu Magdalena Dąbrowska lub inny podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo zwana dalej – Organizatorem – podmiot organizujący zajęcia z zakresu nauki pływania z elementami zajęć rozwijających w wodzie oraz rehabilitacji.

Rodzic/Opiekun Prawny/Zleceniodawca – osoba zapisująca dziecko na zajęcia, zobowiązana do stosowania regulaminu i płatności za kurs

Dziecko/Uczestnik – osoba uczestnicząca w kursie organizowanym przez Organizatora

Postanowienie ogólne:
 1. Organizator organizuje kursy zawierające określoną liczbę zajęć. Każdy cykl obejmuje od 4 do 19 spotkań. Czas trwania jednych zajęć to 30 minut ćwiczeń w wodzie.
 2. Zajęcia trwają 30 min zgodnie z terminem i godziną podaną na karnecie. Godzina ta nie jest godziną sugerowaną ale faktyczną godziną zajęć na które Państwo mają ważny karnet. Dlatego jeżeli np.  mamy zajęcia o godz. 10.00 to wchodzimy do wody o godz. 10.00 (WCZEŚNIEJ OCZYWIŚCIE BIERZEMY PRYSZNIC) a o godz.10.30 opuszczamy nieckę/tor na którym odbywa się lekcja. Ilość dzieci jest ścisłe liczona dlatego brak stosowania się przez rodziców do tego punktu będzie skutkowało wykreśleniem z listy uczestników zajęć. Spóźnienie się na lekcje nie uprawnia do dłuższego przebywania w niecce w której odbywają się zajęcia oraz do samodzielnej zmiany godziny i przyjścia sobie na inną grupę.
 3. Zajęcia prowadzone są pod opieką 2 instruktorów. Możliwa jest zmiana instruktorów i obecność jednego instruktora na zajęciach w przypadku lekcji odbywających się na torach, niepełnej grupy, oraz w sytuacji choroby osoby prowadzącej lub innych zdarzeń losowych.
 4. Zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku od 3 miesiąca życia oraz dla dorosłych.
 5. W kursie bierze udział do 16 dzieci. Każdemu dziecku towarzyszy jedno z rodziców, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to grup samodzielnych oraz zajęć prowadzonych na torach sportowych. Za bezpieczeństwo dzieci na pływalni oraz w szatniach odpowiadają rodzice.
 6. W wodzie dziecko ćwiczy z jednym z rodziców (wyjątek stanowi pływalnia WUM, gdzie zgodnie z ustalonymi zasadami oboje rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach).
 7. Dzieci uczestniczące w zajęciach w grupach „bez rodzica” mają być przebrane oraz odprowadzone na lekcje przez rodzica oraz odebrane bezpośrednio po zakończonych zajęciach. Rodzic/ opiekun musi obowiązkowo przebywać podczas zajęć na terenie obiektu. Rodzic/ opiekun, który chce skorzystać w tym czasie z pływalni jest zobligowany do wykupienia oddzielnego biletu wejściowego.
 8. Odwołanie  zajęć jest równoznaczne z brakiem obecności na lekcji oraz brakiem możliwości ponownego wpisania się na odwołane zajęcia.
 9. Na pływalni nie można przebywać w ubraniach zewnętrznych, jeśli ktoś ma życzenie wejścia na basen jako dodatkowa osoba obowiązują bilety, które należy zakupić w kasie pływalni oraz zmieniony strój na sportowy lub do pływania. Zakupienie 2 biletu nie jest jednoznaczne z obecnością 2 rodzica na zajęciach.
 10. Sprzęt używany do zajęć należy wykorzystywać tylko podczas lekcji, prosimy o nie wynoszenie  zabawek oraz innych pomocy.
 11. Prosimy nie spóźniać się na lekcje, brak rozgrzewki i pośpiech nie służy maluchom.
 12. Grupy obowiązujące na zajęciach:
  • rodzic plus dziecko (1 rodzic ćwiczy z dzieckiem w wodzie)
  • oboje rodzice plus dziecko razem w wodzie
  • dziecko samodzielne na małym basenie – rodzic (po zmianie obuwia) odprowadza dziecko na lekcje i odbiera bezpośrednio po zajęciach. Rodzic powinien czekać na trybunach lub w innym dobrze widocznym dla instruktora i dozwolonym miejscu. Nie można siedzieć w ubraniu na płycie basenu. Można kupić dodatkowy bilet na basen, zmienić ubranie na strój do pływania, co uprawnia przebywanie na płycie basenu.
  • dziecko samodzielne na dużym basenie – rodzic (po zmianie obuwia) odprowadza dziecko na lekcje i odbiera bezpośrednio po zajęciach. Rodzic powinien czekać na trybunach lub w innym dobrze widocznym dla instruktora i dozwolonym miejscu. Nie można siedzieć w ubraniu na płycie basenu. Można kupić dodatkowy bilet na basen, zmienić ubranie na strój do pływania, co uprawnia przebywanie na płycie basenu.
Zapisy na kurs:
 • Zapisy na zajęcia odbywają się przez system , a zalogowanie się do systemu j eFitness Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu ul. Grunwaldzka 184, 60-166 jest warunkiem uczestnictwa w kursie.
 • Dokonanie opłaty za zajęcia w ustalonym terminie jest potwierdzeniem rezerwacji i zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu przez Zleceniodawcę.
 • W przypadku braku opłaty w terminie rezerwacja przepada a Organizator może na dane miejsce zapisać innego uczestnika.
 • Udział w kursie jest zagwarantowany po potwierdzeniu ze strony Organizatora. W przypadku, gdy nie zapisze się minimalna liczba uczestników w danej grupie organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego terminu zajęć, lub odwołania kursu. Odwołanie kursu jest równoznaczne z dokonaniem zwrotu za zajęcia.
 • Kryterium zapisu do danej grupy jest wiek dziecka oraz jego umiejętności. W przypadku gdy umiejętności dziecka znacząco różnią się od poziomu grupy instruktorzy mają prawo przenieść dziecko do grupy o właściwym poziomie.
 • W przypadku zapisów na kolejny kurs stanowiący kontynuację zajęć uczestnik ma obowiązek zadeklarować się co do chęci dalszego uczestnictwa w nowym kursie najpóźniej na cztery zajęcia przed końcem trwania obecnego kursu. Po tym terminie Organizatora nie gwarantuje miejsc na kolejnym kursie i ma prawo zapisania nowych uczestników na wolne miejsca.
Opłaty:
 1. Opłaty:
  • Wysokość opłaty za kurs zależna jest od ilości spotkań w danym kursie/cyklu oraz lokalizacji zajęć zgodnie z tabelą opłat w cenniku, znajdującym się na stronie internetowej www.akademiaruchu.eu lub na platformie eFitness Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu ul. Grunwaldzka 184, 60-166
  • Poznań, NIP 782-24-82-230 wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego
  • przez Sąd Rejonowy w poznaniu pod numerem KRS 0000334295 zwaną w dalszej
  • Aby uzyskać fakturę należy w systemie przed zakupem karnetu zaznaczyć chęć otrzymania faktury oraz wypełnić prawidłowo dane w celu jej otrzymania. Brak wybrania opcji wystawienia faktury oraz zakupienie karnetu uniemożliwi jej uzyskanie.
 2. Zapisując się na kurs należy zapłacić opłatę z tytułu uczestnictwa w kursie w pełnej kwocie.
 3. W przypadku rodzin wielodzietnych organizator przewiduje możliwość dokonania opłaty w ratach. Z osobami chętnymi do skorzystania z takiej formy płatności zostanie podpisana umowa: „ŚWIADCZENIA USŁUG ORGANIZACJI KURSÓW W ZAKRESIE NAUKI PŁYWANIA Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH W WODZIE ORAZ REHABILITACJI”. Dokument ten zostanie przesłany osobom zainteresowanym na adres mailowy.
 4. Odbiór karty wstępu na zajęcia  w formie papierowej lub elektronicznej następuje po dokonaniu opłaty za kurs.
 5. Pierwsze 4 spotkania kursu są traktowane jako zajęcia aklimatyzujące i dopuszczalna jest rezygnacja z kursu, nie później niż na 4-tych zajęciach (licząc od dnia, zgodnie z  którym mają Państwo wykupione uczestnictwo w kursie a nie  z obecnością na zajęciach). Uczestnik, który zrezygnuje w terminie wskazanym powyżej ponosi tylko koszt zajęć, które się odbyły, jeśli rezygnacja następuje na tydzień przed kolejną lekcją (2, 3 lub 4). W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym (np. 1-2 dni przed 2, 3, 4 lekcją) uczestnik zobowiązany jest ponieść koszt jednej lekcji dodatkowo (jeśli nie ma nikogo oczekującego na miejsce uczestnika). Możliwość rezygnacji dotyczy tylko dzieci, które pierwszy raz są zapisane na szkolenie. Po zgłoszonej rezygnacji karnet traci ważność i nie ma możliwości brania udziału w dalszym cyklu szkolenia oraz odpracowaniu zajęć. Na miejsce uczestnika który zrezygnował Organizator kursu może wpisać nowego uczestnika.
  • Informacja o rezygnacji z kursu powinna być wysłana mailowo na adres: zapisy@akademiaruchu.eu.
  • Zwrot za zajęcia następuje do 14 dni roboczych od momentu wysłania mailowej rezygnacji ze szkolenia.
  • Dokonując zwrotu klient ponosi dodatkowy koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.
 6. W przypadku osób, które są Uczestnikami kursu, jednak z jakiś przyczyn losowych ( np. leczenie szpitalne) nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach, organizator przewidział możliwość skorzystania z zajęć w późniejszym uzgodnionym terminie nie później niż 2 miesiące od danego.
 7. Osoby przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia kursu nie ponoszą opłat za zajęcia, które już się odbyły.
 8. Organizator przewiduje możliwość udzielenia rabatu dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (-50%) oraz zniżkę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w przypadku gdy troje dzieci lub więcej jest uczestnikiem zajęć  (-10%).
 9. By ubiegać się o zniżkę trzeba przedstawić zaświadczenie do niej uprawniające (może być xero). Zniżki i promocje nie sumują się.
Dokumenty upoważniające kursantów do udziału w zajęciach:
 • Uczestnik otrzymuje kartę wstępu na zajęcia. Karty są imienne, wystawiane na konkretne miejsce, dzień i godzinę zajęć.
 • Odbiór kart odbywa się przed rozpoczęciem kursu. Kartę odbiera się osobiście lub otrzymują ją Państwo drogą mailową.
 • Kart nie wolno udostępniać osobom trzecim.
 • W kasie obiektu w którym organizowane są zajęcia Uczestnik otrzymuje po okazaniu karty wstępu otrzymuje wejściówkę( chip) na basen która jest ważna (w zależności od lokalizacji) przez 1h, 1h i 15 min, lub 1h i 25 minut. Czas liczony jest od momentu wejścia do strefy płatnej zgodnie z regulaminem obiektu. W tym czasie odbywają się 30 minutowe zajęcia w wodzie. Na przygotowanie się do zajęć oraz ubranie po zakończeniu zajęć jest odpowiednio łącznie 30, 45 lub 55 minut.
 • Wejściówkę (chip) umożliwiający wejście do szatni, odbiera rodzic, który uczestniczy w zajęciach.
 • W przypadku zgubienia, bądź uszkodzenia wejściówki chipa (paseczka) uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy (zakupu nowego paseczka) zgodnie z regulaminem danej pływalni.
 • Przed wejściem do szatni lub podczas zajęć należy odznaczyć swoje przybycie na liście obecność u instruktora (jeśli jest obecny na pływalni w holu) lub na płycie pływalni u osoby prowadzącej zajęcia.
 • Organizator nie wymaga zaświadczenia lekarskiego w formie pisemnej, ale przed przystąpieniem do kursu należy zbadać dziecko. Lekarz powinien stwierdzić brak przeciwwskazań u dziecka do udziału w zajęciach w wodzie. Uczestnicy zajęć w momencie zapisu na kurs oświadczają że zarówno dziecko jak i opiekun uczestniczący w zajęciach nie mają przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach.
Organizacja zajęć:
 1. Osoby robiące zdjęcia, nagrywające filmy podczas zajęć, zobowiązują się do przestrzegania regulaminu danego obiektu oraz zobowiązane są posiadać ważny bilet wstępu na pływalnię.
 2. Uczestników i Rodziców/opiekunów prawnych obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć Organizatora, oraz regulaminu pływalni, na której odbywa się kurs.
 3. Wszelkie sprawy organizacyjne prosimy uzgadniać z instruktorami Organizatora bez udziału pracowników pływalni.
 4. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy w szatniach rodzinnych, damskich i męskich (w zależności od lokalizacji) przewijaki do przebierania najmłodszych dzieci. Stanowią one własność Organizatora.
 5. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w szatniach.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
Wykluczenie z kursu:

Organizator ma prawo wykluczyć Uczestników zajęć w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, naruszenia niniejszego Regulaminu, Regulaminu pływalni oraz gdy dochodzi do naruszenia praw lub istniejących powszechnie norm obyczajowych .

Odrabianie zajęć:
 1. Istnieje możliwość odrabiania tylko zgłoszonych nieobecności odznaczonych w systemie eFitness nie później niż 24 godziny przed planowaną nieobecnością.
  • Odrobienie zajęć odbywa się na zasadzie odwołania rezerwacji przez innego uczestnika kursu. Brak zaznaczania nieobecności w panelu klienta -uniemożliwia innym zapisanie się na odrobienie lekcji i tym samym ogranicza dzieciom możliwość wzięcia udziału w zajęciach. Bardzo prosimy o współpracę w tym zakresie.
  • Osoba, która w przypadku nieobecności nie odwoła więcej niż 5 lekcji podczas kursu, traci możliwość odrabiania zajęć.
  • Zajęcia trzeba odrobić do końca trwania kursu, na który wystawiony został karnet.
  • Zajęcia nie przechodzą z kursu na kurs.
  • Zajęcia można odrabiać na każdej pływalni, na której Organizator prowadzi kursy.
  • Odrabianie zajęć możliwe jest w takiej samej grupie wiekowej do której dziecko uczęszcza np. dziecko 2 letnie uczęszczające na zajęcia wtorkowe, może odrobić zajęcia w sobotę w grupie dzieci w tym samym wieku.
  • Jeśli zajęcia odbywają się na pływalni 1 raz w tygodniu odrabianie lekcji będzie możliwe na innym obiekcie.
  • Osoby odrabiające zajęcia zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu danej pływalni.
  • Nie ma możliwości zmiany terminu odrabiania po jego ustaleniu. Ustalenie terminu odpracowania zajęć jest możliwe nie później niż 48h przed terminem w którym się odbywają.
  • Odrabianie zajęć nie jest równoznaczne z indywidualnym wejściem na pływalnię.
 2. W celu odrobienia lekcji należy napisać maila na zapisy@akademiaruchu.eu by uzyskać WEJŚCIÓWKĘ NA ODROBIENIE. Jedynie taka wejściówka uprawnia do wejścia na dodatkowe zajęcia.
 3. W okresie kursów wakacyjnych NIE ma możliwości rezygnacji oraz odrabiania zajęć.
 4. Osoba, która na odrabianie lekcji weszła bez zgody na ich odrabianie – traci prawo odrabiania wszystkich kolejnych zajęć.
 5. Ilość zajęć możliwych do odrobienia w innym terminie, zależna jest od ilości wykupionych lekcji w danym kursie. Osoba, która w przypadku nieobecności nie odwoła więcej niż 5 lekcji podczas kursu, traci możliwość odrabiania zajęć.
  • Jeśli karnet obejmuje:
  • 0-4 lekcje – 0 możliwości odrabiania
  • 5-8 lekcji – 1 odrobienie
  • 9-12 lekcji – 2 odrobienia
  • 12 i więcej – 3 odrobienia
Odwoływanie zajęć przez Organizatora:

W wyjątkowych sytuacjach (np. zawody, awaria na pływalni) uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu zajęć (jeśli tylko jest to możliwe) sms-em, mailem lub za pośrednictwem Facebooka. Dlatego prosimy o sprawdzanie komórek przed swoimi zajęciami. W takich sytuacjach następuje przedłużenie kursu lub umożliwienie odrobienia zajęć w innym terminie i na innym obiekcie. O tym w jakiej formie klient będzie mógł zrealizować swoje lekcje decydują organizatorzy zajęć.

Postanowienia końcowe:
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu.
 • Dodatkowo treść niniejszego regulaminu zajęć oraz wszelkie aktualizacje na temat kursów podawane będą uczestnikom podczas zajęć oraz z wyprzedzeniem na stronie internetowej: www.akademiaruchu.eu
 • Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Akademię Ruchu z siedzibą w Warszawie ul. Szuberta 65, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Akademii Ruchu oraz innych osób. Akademia Ruchu informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych RODO.
 • Administratorem danych osobowych jest Akademia Ruchu Magdalena Dąbrowska ul. Szuberta 65, 02-425 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu obsługi i realizacji świadczonych Przez Organizatora usług.
 • Zleceniodawca biorący udział w kursie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz własnego na różnych polach eksploatacji np. na stronach internetowych Organizatora i mediach społecznościowych: akademiaruchu.eu, Facebook.com, YouTube.com oraz Partnerów Organizatora a także w innych mediach.
Reklamacje:
 1. Klient może składać reklamacje dotyczące Zajęć  i jego funkcjonowania za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail: zapisy@akademiaruchu.eu
 2. Składając reklamację Klient zobowiązany jest:
  1. podać imię i nazwisko oraz PESEL (w przypadku jego braku – adres zamieszkania);
  2. wskazać Zajęcia/Basen, którego dotyczy reklamacja.
  3. dokładnie opisać zastrzeżenie ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Akademia Ruchu poinformuje Klienta wiadomością elektroniczną wysłaną na adres mailowy wskazany w Panelu Klienta lub na adres, z którego wpłynęła reklamacja.
Dane Osobowe:
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu umożliwienia Klientom korzystania z usług  jest Organizator.
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015 r., poz. 2135).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów związanych z zawarciem i realizacją Umowy.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych nie jest obligatoryjne jednakże wymagane do uczestnictwa w kursie.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany, uzupełniania i usuwania.
 6. Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 7. Organizator posiada środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 8. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie “Zasady przetwarzania danych osobowych”.
Zasady przetwarzania danych

Poniżej przedstawiamy informacje  w jaki sposób i w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe, w związku z obsługą platformy internetowej www.akademiaruchu.eu oraz  jego funkcjonalności. Informacje te podzielono na kategorie i zestawiono w formie spisu treści, tak aby łatwo można było znaleźć każdą informację.

KIM JESTEŚMY?
 • Organizator
 • Kontakt z nami
 • Dane naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 • W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 • Prowadzenie serwisu www.akademiaruchu.eu
 • Realizacja sprzedaży
 • Cele marketingowe
KIM JESTEŚMY?
 • Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie
 • * Czym są pliki cookie?
 • NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
 • JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 • KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 • W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
  • Reguła adekwatności
  • Reguła transparentności
  • Reguła prawidłowości
  • Reguła integralności i poufności
  • Reguła rozliczalności
 • JAKIE ZGODY ZBIERAMY?
 • JAKIE MASZ PRAWA?
 • CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?
KIM JESTEŚMY?
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Ruchu Magdalena Dąbrowska
 • Organizator wyznaczyła jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować napisz do nas mail na zapisy@akademiaruchu.eu lub list na adres “Akademia Ruchu ul. Szuberta 65 02-425 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.
 • Dane naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • W ramach działalności Akademia Ruchu Magdalena Dąbrowska w trybie art. 37 RODO, powołaliśmy zespół odpowiedzialny za sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: Inspektor). Osobą odpowiedzialną za sprawowanie funkcji Inspektora jest Magdalena Dąbrowska. Adres kontaktowy do Inspektora to: zapisy@akademiaruchu.eu
Skąd mamy twoje dane osobowe?
 • Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas rejestracji w naszym serwisie www.akademiaruchu.eu
W jakim celu przetwarzamy twoje dane osobowe?
 • Prowadzenie serwisu www.akademiaruchu.eu
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu, zgodnie z jego regulaminem.
 • Realizacja sprzedaży
  • Jeżeli zdecydujesz się dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane będą wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Ciebie płatności, wystawienie dokumentów sprzedaży (jeżeli ich sobie zażyczysz), jak również umożliwienie Tobie skorzystanie z uprawnień z rękojmi.
 • Cele marketingowe
  • Twoje dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty produktów oraz usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na naszej stronie dopasowane do Twoich potrzeb oferty oraz promocje. Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie Newsletter lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszych kursów .
W jakim zakresie przetwarzamy twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:
 • imię i nazwisko
 • numer PESEL
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)
 • numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem
 • informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
 • historia Twojej komunikacji z nami
 • dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł
 • informacje o źródłach pozyskania Twoich danych
 • Twoje reklamacje
 • Twoje opinie
 • dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem
 • udzielone przez Ciebie zgody.
* Czym są pliki cookies?
 • To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.
Pliki cookie wykorzystujemy w następujących celach:
 • obsługa logowania – weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników, a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • przedstawianie sprofilowanych ofert,
 • statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy.
 • Twoje dane osobowe podane dla potrzeb sprzedaży karnetów  Organizatora przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;
 • wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących markę Akademia Ruchu oraz oferty naszych zajęć.
Jak długo przetwarzamy twoje dane osobowe?
Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania:
 • realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozlicznalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług).
Kto jest odbiorcą twoich danych osobowych?
 • Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
 • Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom:
  • firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd.;
  • agencjom marketingowym, które pomagają nam zrozumieć, czym są zainteresowani nasi klienci, które pomagają nam tworzyć ciekawe oferty, promocje oraz pomagają nam w bieżącej komunikacji z naszymi klientami, w tym z Tobą;
 • Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Chcielibyśmy, abyś wiedział, że tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, a gdzie my cały czas posiadamy Twoje dane.
W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
 • Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
  • Reguła adekwatności
   • Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
  • Reguła transparentności
   • Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.
  • Reguła prawidłowości
   • Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem zapisy@akademiaruchu.eu
  • Reguła integralności i poufności
   • Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.
  • Reguła rozliczalności
   • Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.
Jakie zgody zbieramy?
 • W ramach naszej codziennej praktyki zbieramy następujące zgody od użytkowników naszego serwisu oraz od naszych klientów:
  • zgoda na otrzymywanie newsletter drogą elektroniczną, obejmującego informacje o nowościach produktowych, naszych ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych itd. Tę zgodę możesz wyrazić na naszej stronie;
  • inne zgody na otrzymywanie newsletter i komunikację telemarketingową – w ramach realizowanych akcji promocyjnych.
 • Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania z serwisu lub dokonania zakupu usług od jej wyrażenia przez Ciebie.
 • Jeżeli wyraziłeś zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres zapisy@akademiaruchu.eu lub listownie na Akademia Ruchu ul. Szuberta 65 02-425 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”. Z newsletter’ a możesz wypisać się w dowolnej chwili również z wykorzystaniem specjalnego linku w otrzymanej wiadomości.
 • Pamiętaj, że od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc.
 • Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jakie masz prawa?
 • Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.
  • Twoje prawa obejmują:
   • To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
   • Prawo do poprawiania danych
    • Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
   • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
    • Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.
   • Prawo do żądania usunięcia danych
    • Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
   • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
    • Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
    • Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail zapisy@akademiaruchu.eu lub pisząc na adres Akademia Ruchu ul. Szuberta 65 02-425 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.
    • Na te dane lub na adres naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
    • zapisy@akademiaruchu.eu może pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.
    • Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.
Czym jest prawo do sprzeciwu
 • Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzać Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
 • Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail zapisy@akademiaruchu.eu lub pisząc na adres Akademia Ruchu ul. Szuberta 65 02-425 Warszawa, z dopiskiem “Dane osobowe”.
Scroll to Top