REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ „AKADEMIĘ RUCHU”

Definicje:

Akademia Ruchu/Organizator – podmiot organizujący zajęcia z zakresu nauki pływania z elementami zajęć rozwijająch w wodzie oraz rehabilitacji.

Rodzic/Opiekun Prawny/Zleceniodawca – osoba zapisująca dziecko na zajęcia, zobowiązana do stosowania regulaminu i płatności za kurs

Dziecko/Uczestnik – osoba uczestnicząca w kursie organizowanym przez Akademię Ruchu

Postanowienie ogólne:

1. Akademia Ruchu organizuje kursy zawierające określoną liczbę zajęć. Każdy cykl obejmuje od 4 do 19 spotkań. Czas trwania jednych zajęć to 30 minut ćwiczeń w wodzie.

2. Zajęcia prowadzone są pod opieką 2 instruktorów. Możliwa jest obecność jednego instruktora na zajęciach w przypadku lekcji odbywających się na torach, niepełnej grupy, oraz w sytauacji choroby osoby prowadzącej lub innych zdarzeń losowych.

3. Zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku od 3 miesięcy do 8 lat.

4. W kursie bierze udział od 8 do 16 dzieci. Każdemu dziecku towarzyszy jedno z rodziców, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to grup samodzielnych oraz zajęć prowadzonych na torach sportowych. Za bezpieczeństwo dzieci na pływalni oraz w szatniach odpowiadają rodzie.

 1. W wodzie dziecko ćwiczy z jednym z rodziców.

6. Dzieci uczestniczące w zajęciach w grupach „bez rodzica” mają być przebrane oraz odprowadzone na zajęcia przez rodzica oraz odebrane bezpośrednio po zakończonych zajęciach. Rodzic/ opiekun musi obowiązkowo przebywać podczas zajęć na terenie obiektu. Rodzic/ opiekun, który chce skorzystać z pływalni jest zobligowany do wykupienia oddzielnego biletu wejściowego.

Zapisy na kurs:

 1. Zapisy na zajęcia odbywają się przez system activenow, a zalogowanie się do systemu jest warunkiem uczestnictwa w kursie.

 2. Dokonanie opłaty za zajęcia w ustalonym terminie jest potwierdzeniem rezerwacji i zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu przez Zleceniodawcę.

 3. W przypadku braku opłaty w terminie rezerwacja przepada a Akademia Ruchu może na dane miejsce zapisać innego uczestnika

 4. Udział w kursie jest zagwarantowany po potwierdzeniu ze strony Akademii Ruchu. W przypadku, gdy nie zapisze się minimalna liczba uczestników w danej grupie organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego terminu zajęć, lub odwołania kursu. Odwołanie kursu jest równoznaczne z dokonaniem zwrotu za zajęcia.

 5. Kryterium zapisu do danej grupy jest wiek dziecka oraz jego umiejętności. W przypadku gdy umiejętności dziecka znacząco różnią się od poziomu grupy instruktorzy mają prawo przepisać dziecko do grupy o właściwym poziomie.

 6. W przypadku zapisów na kolejny kurs stanowiący kontynuację zajęć uczestnik ma obowiązek zdeklarować się co do chęci dalszego uczestnictwa w nowym kursie najpóźniej na cztery zajęcia przed końcem trwania obecnego kursu. Po tym terminie Akademia Ruchu nie gwarantuje miejsc na kolejnym kursie i ma prawo zapisania nowych uczestników na wolne miejsca.

Opłaty:

 1. Wysokość opłaty za kurs zależna jest od ilości spotkań w danym kursie/cyklu oraz lokalizacji zajęć zgodnie z tabelą opłat w cenniku, znajdującym się na stronie internetowej www.akademiaruchu.eu

2. Zapisując się na kurs należy zapłacić opłatę z tytułu uczestnictwa w kursie w pełnej kwocie.

3. W przypadku rodzin wielodzietnych organizator przewiduje możliwość dokonania opłaty w ratach. Z osobami chętnymi do skorzystania z takiej formy płatności zostanie podsiana umowa: „ŚWIADCZENIA USŁUG ORGANIACJI KURSÓW W ZAKRESIE NAUKI PŁYWANIA Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH W WODZIE ORAZ REHABILITACJI”. Dokument ten zostanie przesłany osobom zainteresowanym na adres mailowy.

4. Odbiór karnetu następuje po dokonaniu opłaty za kurs.

5. Pierwsze 4 spotkania kursu są traktowane jako zajęcia aklimatyzujące i dopuszczalna jest rezygnacja z kursu, nie później niż na 4-tych zajęciach (licząc od rozpoczęcia kursu przez danego uczestnika). Uczestnik, który rezygnuje w terminie wskazanym powyżej ponosi tylko koszt zajęć, które się odbyły. Możliwość rezygnacja dotyczy tylko dzieci, które pierwszy raz są zapisane na szkolenie. Po zgłoszonej rezygnacji karnet traci ważność i nie ma możliwości brania udziału w dalszym cyklu szkolenia oraz odpracowaniu zajęć. Na miejsce uczestnika który zrezygnował Organizator kursu może wpisać nowego uczestnika.

6. W przypadku osób, które są Uczestnikami kursu, jednak z jakiś przyczyn losowych ( np. leczenie szpitalne) nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach, Organizator przewidział możliwość skorzystania z zajęć w późniejszym uzgodnionym terminie nie później niż 2 miesiące od danego zdarzenia (wymagana dokumentacja medyczna). Organizator w wyjątkowych sytuacjach przewidział możliwość przepisania karnetu na inne dziecko.

7. Osoby przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia kursu nie ponoszą opłat za zajęcia, które już się odbyły.

8. Organizator przewiduje możliwość udzielenia rabatu dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (-50%) oraz uczęszczających na rehabilitację (-5%). By ubiegać się o zniżkę trzeba przedstawić zaświadczenie do niej uprawniające (może być xero). Zniżki i promocje nie sumują się.

8. W przypadku potrzeby uzyskania faktury prosimy przed dokonaniem płatności przesłać dane niezbędne do jej wystawienia.

Dokumenty upoważniające kursantów do udziału w zajęciach:

 1. Uczestnik otrzymuje kartę wstępu na zajęcia. Karty są imienne, wystawiane na konkretne miejsce, dzień i godzinę zajęć.

 2. Odbiór kart odbywa się przed rozpoczęciem kursu.

 3. Kart nie wolno udostępniać osobom trzecim.

 4. W kasie obiektu w którym organizowane są zajęcia Uczestnik otrzymuje po okazaniu karty wstępu otrzymuje wejściówkę( chip) na basen która jest ważna (w zależności od lokalizacji) przez 1h, 1h i 15 min, lub 1h i 25 minut. Czas liczony jest od momentu wejścia do strefy płatnej zgodnie z regulaminem obiektu. W tym czasie odbywają się 30 minutowe zajęcia w wodzie. Na przygotowanie się do zajęć oraz ubranie po zakończeniu zajęć jest odpowiednio łącznie 30, 45 lub 55 minut.

 5. Wejściówkę (chip) umożliwiający wejście do szatni, odbiera rodzić, który uczestniczy w zajęciach.

 6. W przypadku zgubienia, bądź uszkodzenia wejściówki chipa ( paseczka) uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy ( zakupu nowego paseczka) zgodnie z regulaminem danej pływalni.

 7. Przed wejściem do szatni, należy odznaczyć swoje przybycie na liście obecność u instruktora Akademii Ruchu.

 8. Akademia Ruchu nie wymaga zaświadczenia lekarskiego w formie pisemnej, ale przed przystąpieniem do kursu należy zbadać dziecko. Lekarz powinien stwierdzić brak przeciwwskazań u dziecka do udziału w zajęciach w wodzie. Uczestnicy zajęć podpisują oświadczenie, że zarówno dziecko jak i opiekun uczestniczący w zajęciach nie mają przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach.


Organizacja zajęć:

1. Osoby robiące zdjęcia, nagrywające filmy podczas zajęć, zobowiązują się do przestrzegania regulaminu danego obiektu oraz zobowiązane są posiada ważny bilet wstępu na pływalnię.

2. Uczestników i Rodziców/opiekunów prawnych obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć organizowanych przez Akademię Ruchu, oraz regulaminu pływalni, na której odbywa się kurs.

3. Wszelkie sprawy organizacyjne prosimy uzgadniać z instruktorami Akademii Ruchu bez udziału pracowników pływalni.

4. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy w szatniach rodzinnych, damskich i męskich (w zależności od lokalizacji) przewijaki do przebierania najmłodszych dzieci. Stanowią one własność Akademii Ruchu.

5. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w szatniach.

6. Akademia Ruchu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.

Wykluczenie z kursu:

Akademia Ruchu ma prawo wykluczyć Uczestników zajęć w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Akademii Ruchu.


Odrabianie zajęć:


1. Istnieje możliwość odrabiania nieobecności odznaczonej w systemie activenow, lub w przypadkach wyjątkowych na adres e-mailowy (zapisy@akademiaruchu.eu), nie później niż 24 godziny przed planowaną nieobecnością.

2. Ilość zajęć możliwych do odrobienia w innym terminie w danym kursie zależna jest od długości trwania kursu. Podczas kursu składającego się z :

 1. 19-17 zajęć istnieje możliwość odrobienia 4 spotkań,

 2. 16-13 zajęć istnieje możliwość odrobienia 3 spotkań,

 3. 12-8 zajęć możliwość odrobienia 2 spotkań,

 4. 7 i mniej zajęć możliwość odrobienia 1 spotkania.

 1. Podczas kursów wakacyjnych ze względów organizacyjnych nie ma możliwości odrabiania zajęć.

 2. Zajęcia trzeba odrobić do końca trwania kursu, na który wystawiony został karnet.

 3. Zajęcia nie przechodzą z kursu na kurs.

 4. Zajęcia można odrabiać na każdej pływalni, na której Akademia Ruchu prowadzi kursy.

 5. Odrabianie zajęć możliwe jest w takiej samej grupie wiekowej do której dziecko uczęszcza np. dziecko 2 letnie uczęszczające na zajęcia wtorkowe, może odrobić zajęcia w sobotę w grupie dzieci w tym samym wieku.

 6. Jeśli zajęcia odbywają się na pływalni 1 raz w tygodniu odrobienie lekcji będzie możliwe na innym obiekcie.

 7. Osoby odrabiające zajęcia zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu danej pływalni.

 8. Nie ma możliwości zmiany terminu odrabiania po jego ustaleniu. Ustalenie terminu odpracowania zajęć jest możliwe nie później niż 48h przed terminem w którym się odbywają.

 9. Odrabianie zajęć nie jest równoznaczne z indywidualnym wejściem na pływalnię.

Odwoływanie zajęć przez Akademię Ruchu:

W wyjątkowych sytuacjach (np. zawody, awaria na pływalni) uczestnicy zostają poinformowani o odwołaniu zajęć (jeśli tylko jest to możliwe) sms-em, dlatego prosimy o sprawdzanie komórek przed swoimi zajęciami. W takich sytuacjach następuje przedłużenie kursu lub odrobienie zajęć w innym terminie – o czym decydują organizatorzy zajęć.

Postanowienia końcowe:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu.

 2. Dodatkowo treść niniejszego regulaminu zajęć oraz wszelkie aktualizacje na temat kursów podawane będą uczestnikom podczas zajęć oraz z wyprzedzeniem na stronie internetowej: www.akademiaruchu.eu

 3. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Akademie Ruchu z siedzibą w Warszawie ul. Szuberta 65, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Akademii Ruchu oraz innych osób. Akademia Ruchu informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO).

 4. Administratorem danych osobowych jest Akademia Ruchu Magdaleną Dąbrowską ul. Szuberta 65, 02-425 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu obsługi i realizacji świadczonych Przez Organizatora usług.

 5. Rodzic/Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku dziecka oraz wizerunku własnego podczas nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych w trakcie zajęć nauki pływania, w sytuacjach aranżowanych przez organizatorów kursów. Oświadczenie z własnoręcznym podpisem należy złożyć razem z dowodem wpłaty przed przystąpieniem do zajęć.

 6. Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka oraz własnego na różnych polach eksploatacji np. na stronach internetowych Organizatora i mediach społecznościowych: akademiaruchu.eu; Facebook.com, youtube.com oraz Partnerów Akademii Ruchu a także w innych mediach.

 7. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenia, że:
  -zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni,
  -można dzieciom robić zdjęcia na zajęciach,
  -zarówno dziecko jak i opiekun uczestniczący w zajęciach nie mają przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach.